Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gumokov, a.s.

1. Použití

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pouze v případě, že je zákazník podnikatelem (zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále jen „NOZ“), právnickou osobou podle veřejného práva nebo veřejnoprávním speciálním fondem.

1.2 Nabídky, smlouvy, dodávky a další služby („dodávky“) společnosti Gumokov, a.s., se budou poskytovat výhradně podle těchto VOP v aktuálním znění. Tyto VOP jsou kdykoli volně dostupné on-line na adrese https://gumokov.cz/www/cs/obchod/vseobecne-obchodni-podminky page with GSTC a zákazník si je může uložit v reprodukovatelné podobě a vytisknout.

1.3 Jestliže nebude dohodnuto jinak, platí tyto VOP jako rámcová smlouva ve znění platném v době objednávky, nebo v každém případě ve znění, které bylo zákazníkovi naposledy sděleno v textové podobě (textová podoba), a to i pro všechny budoucí transakce týkající se prodeje nebo dodání movitých věcí témuž zákazníkovi, aniž by se na ně musela společnost v každém jednotlivém případě znovu odvolávat.

1.4 Nákupní podmínky, stejně jako jakákoli jiná ustanovení zákazníka, například dohody o zajištění kvality, záruční nebo logistické dohody, se tímto výslovně odmítají. Dohody, které se budou odchylovat od VOP společnosti Gumokov, platí výhradně v případě, že je společnost Gumokov písemně potvrdí jako dodatek k těmto VOP – a to pouze pro konkrétní případ. Tento požadavek na potvrzení platí v každém případě, např. i tehdy, když společnost Gumokov uskuteční dodávku zákazníkovi bez výhrad, přestože o výše uvedených podmínkách zákazníka věděla.

1.5 Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost těchto podmínek, s výjimkou příslušného neúčinného ustanovení.

2. Uzavření smlouvy, typ a rozsah dodávky, dokumentace, vlastnická práva a objednávky na zavolání

2.1 Naše nabídky vyžadují potvrzení a můžeme je podávat písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Jestliže nebude uzavřena zvláštní dohoda, platí, že se smlouva uzavírá okamžikem obdržení potvrzení objednávky, kterou zákazník doručí společnosti Gumokov písemně nebo e-mailem. Jestliže objednávku nepotvrdíme, bude smlouva uzavřena nejpozději v okamžiku realizace objednávky.

2.2 Pro typ a rozsah naší dodávky je rozhodující výhradně naše potvrzení objednávky. Jestliže takové potvrzení objednávky nebude existovat, avšak společnost Gumokov učinila nabídku s časovým závazkem a zákazník objednávku včas akceptoval, rozhoduje o druhu a rozsahu dodávky tato nabídka.

2.3 Uzavřením smlouvy se neujednávají žádné ústní vedlejší dohody. Jakékoli individuální dohody výslovně uzavřené v jednotlivých případech mezi zákazníkem a společností (včetně jakýchkoli vedlejších dohod, nových formulací a aktualizací) mají vždy přednost před těmito VOP – za předpokladu, že byly uzavřeny až po uzavření smlouvy. Pro obsah těchto jednotlivých dohod je rozhodující písemná smlouva nebo – pokud neexistuje – potvrzení objednávky ze strany společnosti Gumokov v souladu s bodem 2.1 zákazníkovi, ledaže by zákazník prokázal opak.

2.4 Společnost Gumokov si vyhrazuje vlastnické právo a autorská práva k veškerým odhadům nákladů, návrhům, výkresům a dalším dokumentům; ty nesmějí být měněny a smějí se zpřístupnit třetím stranám až po našem výslovném písemném souhlasu. Veškeré výkresy a další dokumenty, které jsme přiložili k nabídkám, se musejí na vyžádání kdykoli vrátit, v každém případě však tehdy, pokud nebude podána objednávka.

2.5 Jestliže dodáme předměty podle výkresů, modelů, vzorků nebo jiných dokumentů poskytnutých zákazníkem, přejímá zákazník odpovědnost za to, že nebudou porušena vlastnická práva třetích osob. Jestliže nám třetí strany výslovně zakážou výrobu a dodání takových předmětů s odkazem na vlastnická práva, máme – aniž bychom byli povinni přezkoumávat právní stav – právo zastavit v tomto ohledu veškeré další práce a – pokud bude porušení vlastnických práv zaviněno zákazníkem → požadovat náhradu škody (k tomu viz také bod 11.5). Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu odškodnit společnost Gumokov za veškeré nároky vznesené třetími stranami, náklady a jiné škody (včetně nákladů na právní zastoupení), které společnosti Gumokov vzniknou v souvislosti s dokumenty, které jí byly poskytnuty, v důsledku porušení ustanovení tohoto bodu 2.5 vinou zákazníka.

2.6 V případě objednávek na zavolání máme právo obstarat si materiál pro celou zakázku a vyrobit celé objednané množství najednou. V takovém případě již nelze brát v úvahu žádné požadavky zákazníka na změny po zadání objednávky, s výjimkou případů, kdy by to bylo výslovně ujednáno.

3. Nástroje

3.1 Veškeré nástroje, lisovací formy, nástroje a modely dodavatelů, jakož i zkušební zařízení zůstávají majetkem společnosti Gumokov, jestliže nebude se zákazníkem dohodnuto jinak. Po zpracování příslušné objednávky zůstávají uvedené předměty ve vlastnictví společnosti Gumokov a společnost Gumokov si je bez jakýchkoli dalších závazků ponechá pro potřebu budoucích objednávek po přiměřenou dobu, kterou určí společnost Gumokov. Veškerá práva obchodního vlastnictví a autorská práva, která mohou být spojena s těmito nástroji nebo materiály, z kterých nebo podle kterých budou vyrobeny – např. výkresy – zůstávají společnosti Gumokov. Jestliže budou taková práva existovat, je reprodukce výše uvedených předmětů zakázána.

3.2 Veškeré náklady na nástroje fakturované společností Gumokov jsou vždy pouze poměrné náklady na nástroje. Tyto poměrné náklady zahrnují pravidelnou a preventivní údržbu, monitorování počtu vyrobených kusů, udělání případných nutných oprav, skladování / uchovávání nástrojů, jejich pojištění a garanci, že budou připraveny k použití, s výjimkou příslušných časů vyhrazených na údržbu a opravy.

3.3 Náklady na další nástroje, tzn. nástroje, které nahradí nástroje dříve používané ve výrobě po dosažení dohodnutého množství výrobků, hradí zákazník a tyto náklady budou fakturovány zvlášť.

4. Popis služeb

4.1 Vlastnosti předmětu dodávky a služby musejí být definitivně popsány s použitím výslovně dohodnutých funkčních vlastností (např. specifikace, značení, publikování, další informace). Jiné vlastnosti dodávek a služeb než ty, které byly výslovně dohodnuty, není možné vyžadovat. Jakákoli záruka nad rámec dohodnuté záruky na vlastnosti týkající se konkrétního účelu nebo vhodnosti, doby použití nebo trvanlivosti po přechodu rizika se poskytuje pouze v případě, že to bude výslovně písemně dohodnuto při uzavření smlouvy; kromě toho ponese riziko vhodnosti a použití výlučně zákazník. Vyhrazujeme si právo na odchylky od fyzikálních a chemických hodnot, které budou z obchodního nebo technického hlediska nevyhnutelné, včetně barev, receptur, postupů a použití surovin, jakož i právo dodat v přiměřeném rozsahu jiné množství, než bylo uvedeno v objednávce, jestliže to ovšem nebude pro zákazníka nepřijatelné.

4.2 Informace o předmětu dodávky a služby (např. v katalozích, informacích o výrobku, elektronických médiích nebo na štítcích) vycházejí z našich celkových zkušeností a je potřeba je brát pouze jako informace nebo označení referenčního charakteru. Ani tyto údaje o výrobku, ani výslovně dohodnuté funkční vlastnosti/účely použití nezbavují zákazníka povinnosti vyzkoušet vhodnost zboží pro zamýšlený účel.

4.3 Informace o vlastnostech a možnostech použití našeho zboží neobsahují žádné záruky, zejména pak ne v souladu s NOZ, leda že by byly takové záruky výslovně písemně stanoveny při uzavření smlouvy.

5. Dodání a dodací lhůta

5.1 Údaje o dodací lhůtě jsou – a to i v případě, že bude se zákazníkem dohodnuta dodací lhůta – pouze přibližné a nezávazné, s výjimkou případů, kdy byla dodací lhůta výslovně dohodnuta jako pevná, tj. pokud bylo písemně určeno, že zákazník nebude mít po vypršení dohodnuté dodací lhůty o dodávku zájem. Potvrzený termín dodání je podmíněn správnými, úplnými a včasnými dodávkami od našich vlastních dodavatelů. Dodací lhůta se považuje za dodrženou v případě, že předmět dodávky opustí náš závod do jejího konce, nebo když zákazníka informujeme o tom, že je předmět dodávky připraven k expedici. Dodací lhůta nezačne běžet, jestliže zákazník řádně nesplní své povinnosti, jako je předání technických údajů a dokumentů, poskytnutí souhlasů a uskutečnění zálohových plateb nebo předání platebních záruk.

5.2 Máme právo realizovat dílčí dodávky v míře, v jaké to bude pro zákazníka přijatelné.

5.3 Události Vyšší moci, jakož i jiné okolnosti, které nezaviníme a které znemožní včasné splnění potvrzených objednávek, nás po dobu jejich trvání zprošťuje povinnosti dodání objednávky, ke které jsme se přihlásili. V takovém případě odmítáme nést rizika spojená s dodáním objednávek. Máme právo odstoupit od smlouvy, jestliže ani přes předchozí uzavření příslušné kupní smlouvy s dodavatelem neobdržíme předmět dodávky; to nebude mít vliv na naši odpovědnost týkající se úmyslu nebo nedbalosti podle ustanovení bodu 11. Jestliže budeme vědět, že předmět dodávky nebude dostupný včas, neprodleně o tom zákazníka informujeme a v případě, že se rozhodneme odstoupit od smlouvy, mu bez zbytečného odkladu vrátíme již zaplacenou odměnu.

5.4 Vrácení prodaného zboží, které nemá vady, je zpravidla vyloučeno.

5.5 Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, vydání čestného prohlášení podle NOZ, vyvstalé platební problémy nebo jakékoli zásadní zhoršení majetkové situace zákazníka nás opravňují k okamžitému zastavení dodávek a odmítnutí plnění stávajících smluv, jestliže zákazník na naši žádost neuhradí odměnu nebo neposkytne odpovídající záruku.

5.6 Jestliže se zákazník ocitne v prodlení s převzetím, nebo svou vinou poruší jiné vedlejší povinnosti, máme právo požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikla, včetně případných dodatečných nákladů. Vyhrazujeme si také právo na další nároky. Jestliže se zákazník ocitne v prodlení s převzetím nebo zaplacením, přechází na zákazníka riziko náhodného zničení nebo náhodného znehodnocení zboží.

5.7 Jestliže bude zboží zasláno zákazníkovi nebo třetí straně na jeho žádost, přechází riziko náhodného zničení nebo náhodného znehodnocení zboží na zákazníka okamžikem odeslání, nejpozději však v okamžiku, kdy zboží opustí závod/sklad. To platí bez ohledu na to, zda se zboží odesílá ze skladu, a na to, kdo nese náklady na přepravu.

6. Výhrada vlastnictví

6.1 Veškeré dodávky zůstanou majetkem společnosti Gumokov až do úplného uhrazení všech pohledávek společnosti Gumokov, které budou existovat v době uzavření smlouvy z dodavatelského vztahu se zákazníkem. Jestliže společnost Gumokov přijme v zájmu zákazníka jako náhradu za plnění šeky, zůstanou všechny dodávky majetkem společnosti Gumokov až do úplného vyrovnání těchto závazků. Zahrnutí jednotlivých pohledávek do aktuální faktury, jakož i započtení a souhlas s tím nemá vliv na výhradní vlastnické právo.

6.2 Zákazník má právo zpracovat a dokončit dodané předměty v rámci své běžné provozní činnosti. Zákazník dokončí a zpracuje ve prospěch společnosti Gumokov dodané předměty, aniž by z toho společnosti vznikly jakékoli povinnosti. V případě zpracování, sloučení, smísení nebo spojení dodaných předmětů s jiným zbožím, které nebylo dodáno, náleží vlastnický podíl na novém předmětu v poměru hodnoty fakturované za dodané předměty k hodnotě ostatního zboží zpracovaného v okamžiku zpracování, sloučení, smísení nebo spojení. Jestliže zákazník nabude výhradní vlastnictví k novému předmětu ze zákona, uděluje tímto společnosti Gumokov sdílené vlastnické právo k novému předmětu ve výše uvedeném poměru a zavazuje se, že předmět pro společnost  bezplatně uchová.

6.3 Jestliže zákazník prodá dodaný předmět nebo předmět, na které se vztahuje společné vlastnictví podle bodu 6.2, případně společně se zbožím, které nepatří společnosti Gumokov, postupuje tím společnosti Gumokov pohledávky vyplývající z dalšího prodeje ve výši hodnoty dodaných předmětů, a to včetně všech vedlejších práv. Společnost Gumokov toto postoupení přijme. Jestliže bude mít společnost Gumokov sdílené vlastnické právo k prodávanému předmětu, bude se postoupení pohledávky vztahovat k částce, která odpovídá hodnotě podílu Gumokov na sdíleném vlastnickém právu. Gumokov zmocňuje zákazníka, s výhradou odvolání, k vymáhání pohledávek postoupených společnosti Gumokov. Jestliže se zákazník ocitne v prodlení s plněním svých závazků vůči Gumokovu, nahlásí všechny dlužníky pohledávek postoupených společnosti. Kromě toho je zákazník povinen informovat dlužníky o postoupení pohledávky. Společnost Gumokov má v tomto případě rovněž právo informovat příslušné dlužníky o postoupení jako takovém a využít práva společnosti na vymáhání pohledávek.

6.4 Jestliže zákazník nebude postupovat v souladu se smlouvou, zejména pokud nebude plnit své platební povinnosti nebo poruší povinnost zacházet s dodaným předmětem s péčí řádného hospodáře, bude moct společnost Gumokov využít svého práva na odstoupení od smlouvy, a to tak, že na to upozorní zákazníka a určí lhůtu na nápravu, a na opětovné nabytí dodaného předmětu. Jakmile společnost oznámí odstoupení od smlouvy, je zákazník v takovém případě povinen vydat předmět.

6.5 Zákazník získává svolení a je oprávněn k dalšímu prodeji dodaného předmětu pouze v rámci běžného, řádného obchodního styku a pouze za předpokladu, že na Gumokov skutečně přejdou i případné pohledávky postoupené společnosti Gumokov podle výše uvedeného bodu 6.3. Zákazník není oprávněn žádným jiným způsobem disponovat s dodanými předměty. Zákazník rovněž nesmí dodaný předmět zastavit nebo převést jako zástavu.

6.6 Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Gumokov o případných donucovacích opatřeních třetích stran ve spojení s dodaným předmětem, ke kterému má společnost Gumokov výhradní vlastnické právo, nebo ve spojení s pohledávkami postoupenými společnosti Gumokov a poskytnout dokumentaci potřebnou k podání námitky.

6.7 Zákazník, který nebude mít bydliště v dané zemi, musí učinit veškeré úkony vyžadované zákonem nebo jinak, aby výhradní vlastnické právo společnosti Gumokov tak, jak se o něm mluví v těchto obchodních a dodacích podmínkách, platilo v zemi, do které se dodávka uskutečňuje.

6.8 Společnost Gumokov se zavazuje uvolnit zástavu na žádost zákazníka podle volby, jestliže hodnota, kterou je možné získat ze zástavy poskytnuté společnosti Gumokov, převyšuje pohledávky společnosti Gumokov o více než 10 %.

7. Ceny a platby

7.1 Jestliže nebude písemně ujednáno jinak, jsou naše ceny uvedeny v eurech při dodání ze závodu a nezahrnují DPH ani balné.

7.2 Změny nákladů na suroviny, mzdy, energie a dalších nákladů, které jsme nepředvídali a které nebyly způsobeny naší vinou, nás opravňují k odpovídající úpravě cen. V případě dílčích dodávek můžeme každou fakturovat samostatně. Jestliže nebudou v okamžiku uzavření smlouvy ujednány žádné ceny, platí naše ceny platné v den dodání.

7.3 Naše faktury jsou splatné okamžitě a bez jakýchkoli slev. Odečtení slevy je možné výlučně na základě samostatné písemné dohody.

7.4 Nejsme povinni akceptovat směnky, šeky a jiné platební přísliby; ty se vždy přijímají jako náhrada za plnění.

7.5 Za den přijetí platby se považuje den, kdy budeme částkou disponovat, nebo den jejího připsání na náš bankovní účet. V případě prodlení zákazníka s platbou máme právo účtovat úrok ve výši 9 % p.a. nad základní úrokovou sazbu po dobu prodlení a dále pak paušální úrok ve výši 50 EUR. To zároveň nijak neomezuje právo na uplatnění dalších nároků na náhradu škody.

7.6 Jestliže nebude dohodnuto jinak, nevyplácíme ze záloh nebo splátek žádné úroky.

8. Právo na započtení a právo na zadržení

8.1 Započtení vzájemných pohledávek – pokud nebudou nesporné nebo o nich nebylo pravomocně rozhodnuto – se zakazuje.

8.2 Zadržení splatných plateb z důvodu jakýchkoli pohledávek zákazníka vůči společnosti Gumokov je vyloučeno, s výjimkou případů, kdy se zadržovací právo zakládá na pohledávkách zákazníka ze stejného smluvního vztahu se společností Gumokov.

9. Reklamace vad

9.1 Zákazník plní své povinnosti týkající se přezkoumání a reklamací v souladu s NOZ. Společnost Gumokov se nevzdává práva na vznesení námitky vůči opožděné reklamaci vad. Jakékoli nároky na záruční plnění vůči společnosti Gumokov zakládající se na nenahlášených nebo pozdě nahlášených vadách jsou vyloučeny.

9.2 Reklamace zjevných vad je vyloučena v případě, že bude zboží zpracováno nebo začleněno do jiné věci. Vady části dodávky neopravňují k reklamování celé dodávky, s výjimkou případů, kdy je pro zákazníka nepřijatelné, aby přijal bezvadnou část dodávky.

9.3 Z reklamace vady musí být patrné, o jakou konkrétní vadu jde. Vada musí být popsána co nejpřesněji, např. musí být uveden typ vady nebo funkční problém. Zákazník musí společnosti TB umožnit kontrolu reklamované vady v její provozovně.

10. Nároky z vad

10.1 Za případné reklamace nahlášené podle bodu 9 těchto VOP ve spojení s námi dodaným zbožím odpovídáme pouze v souladu s následujícími ustanoveními:

10.2 Při dodání vadného zboží nám musí být nejprve poskytnuta možnost vyřešit a odstranit vady nebo provést dodatečné plnění před zahájením výroby (zpracování nebo instalace), s výjimkou případů, kdy to bude pro zákazníka nepřijatelné, a pouze v případě, že zákazník prokáže, že vada existovala již v okamžiku přechodu rizika.

10.3 Jestliže bude vada zjištěna až po zahájení výroby nebo uvedení do provozu, přestože byla splněna povinnost podle NOZ, může zákazník požadovat dodatečné plnění (podle naší volby buď zlepšením, nebo náhradní dodávkou), pokud zákazník prokáže, že vada existovala již v okamžiku přechodu rizika.

10.4 V případě reklamace nám zákazník umožní bez zbytečného odkladu prohlédnout reklamované zboží; zejména platí, že nám na naši žádost a na naše náklady předá reklamované zboží. Společnost Gumokov může požadovat, aby jí zákazník uhradil veškeré náklady vzniklé v důsledku neoprávněného požadavku na odstranění vady (zejména náklady na testování a přepravu), s výjimkou případů, kdy zákazník nemohl rozpoznat, že o vadu nejde. V případě náhradní dodávky je zákazník povinen vrátit vadné zboží, jestliže o to bude požádán. Zákazník smí uplatnit své právo na zlepšení po předchozím písemném souhlasu společnosti Gumokov anebo na úhradu přiměřených nákladů pouze za účelem ochrany proti nepřiměřeně vysokým škodám nebo v případě, že společnost Gumokov nedokáže vadu odstranit.

10.5 Místem dodatečného plnění je místo dodání. To neplatí, jestliže společnost Gumokov zvolí jako následné plnění zlepšení, avšak dodaný předmět, který má být vylepšen, nebude možné společnosti Gumokov doručit.

10.6 Při výskytu vad má zákazník právo na zadržení kupní ceny pouze v přiměřeném poměru k vadám a předpokládaným nákladům na následné plnění a pouze v případě, že jím nárokované plnění vychází ze stejného smluvního vztahu.

10.7 Jestliže se následné plnění nezdaří, tzn., že společnosti Gumokov vyprší jakákoli přiměřená dodatečná lhůta, kterou společnost Gumokov získala pro následné plnění, byla učiněna dvě zlepšení nebo jedno náhradní plnění, avšak nahlášená vada tím nebyla odstraněna, anebo pokud společnost Gumokov bezdůvodně odmítne jakékoli požadované zlepšení nebo náhradní dodávku, neoprávněně je odloží anebo pokud zlepšení není pro zákazníka z jiných důvodů přijatelné, a pokud zároveň budou splněny požadavky NOZ, nebo pokud společnost Gumokov oprávněně odmítne následné plnění z důvodu nepřiměřenosti (srov. s bodem 10.8 VOP), může zákazník namísto zlepšení a následného dodání obecně uplatnit opravný prostředek, na který se pamatuje v zákoně, v podobě odstoupení od smlouvy nebo slevy, jakož se i domáhat nároků na náhradu škody nebo náhradu nákladů, ovšem v případě náhrady nákladů pouze v rozsahu bodu 11 VOP. V případě, že se vyskytnou pouze drobné vady, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy.

10.8 Kromě toho není společnost Gumokov povinna provést zlepšení nebo náhradní dodávku, pokud to bude možné pouze s neúměrnými náklady. Společnost Gumokov smí odmítnout jakoukoli formu následného plnění, jestliže by předpokládané náklady na zlepšení a náklady na náhradní dodávku přesáhly kupní cenu za dodaný předmět, který je předmětem smlouvy, o 100 %.

10.9 Nároky z vad nevznikají, jestliže se u zboží jedná pouze o drobné odchylky od sjednaných vlastností, drobné zhoršení použitelnosti a jestliže bude vada způsobena porušením pokynů k použití, údržbě a instalaci, nevhodným nebo nesprávným použitím či skladováním, chybným či nedbalým zacházením nebo instalací, přirozeným opotřebováním nebo zásahy zákazníka či třetích osob na dodaném předmětu. Nároky a náklady zákazníka, které se uplatňují v rámci dodatečného plnění, storna, případně nároky na náhradu škody, zejména nároky na úhradu dopravy, cestovného, nákladů na práci a materiál, jsou vyloučeny, jestliže vznikly proto, že námi dodané zboží bylo po přechodu rizika převezeno na jiné místo, než bylo dohodnuté místo plnění. To neplatí, jestliže přeprava zboží odpovídá jeho zamýšlenému použití a jestliže budeme s touto skutečností obeznámeni.

10.10 U zboží, které nedodáme jako nové zboží v souladu se smlouvou, jsou jakékoli nároky z titulu objektivní odpovědnosti bez ohledu na zavinění – např. nárok na dodatečné plnění (oprava nebo náhradní dodávka), odstoupení od smlouvy, nebo snížení ceny – vyloučeny, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva.

10.11 Náhrada škody a náhrada výdajů se musí požadovat výlučně v souladu s ustanovením bodu 11.

11. Odpovědnost

11.1 Zákazník může uplatňovat nároky na náhradu škody bez ohledu na právní důvody, jestliže budou způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením smlouvy, nebo porušením povinností při jednání o smlouvě ze strany společnosti Gumokov, právních zástupců nebo zástupců společnosti Gumokov.

11.2 V případě porušení kardinálních povinností, tzn. (a) v případě podstatného porušení povinností, které ohrožuje dosažení smluvního účelu, nebo (b) v případě porušení povinností, jejichž plnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se zákazník může pravidelně spolehnout („kardinální povinnosti“), odpovídá společnost Gumokov i v případě drobné nedbalosti, avšak tato odpovědnost se omezuje na náhradu typické a předvídatelné škody na zájmu zákazníka na plnění, který byl pro Gumokov patrný při uzavření smlouvy.

11.3 Pokud nebude v těchto ustanoveních dohodnuto jinak, vylučují se veškeré nároky zákazníka na náhradu škody jakéhokoli druhu, a to včetně nároků na náhradu nákladů a nepřímých škod, jako je například zastavení výroby. To platí zejména pro případné nároky v důsledku porušení povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a občanskoprávního deliktu. Vyloučení odpovědnosti platí i v případě, že společnost Gumokov využila služeb zaměstnanců nebo zástupců.

11.4 Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na případné nároky vyplývající z NOZ, nebo pokud byla potvrzena záruka za vlastnosti předmětu dodávky nebo riziko obstarání a pokud společnost Gumokov ve zlém úmyslu zatajila jakoukoli vadu na dodaném předmětu. Vyloučení odpovědnosti se dále nevztahuje na škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví. Vyloučení se rovněž nevztahuje na právní prostředky dostupné poslednímu prodávajícímu podle NOZ.

11.5 Co se porušení vlastnických práv ve spojení s prodejem našeho zboží týká, poneseme odpovědnost podle výše uvedených ustanovení pouze v případě a v míře, v jaké jsou tato vlastnická práva platná ve Spolkové republice Německo a zveřejněná v době naší dodávky, že budou porušena řádným používáním našeho zboží. To neplatí v případě, že jsme dodané předměty vyrobili podle výkresů, modelů nebo jiných popisů či informací zákazníka, které nám zákazník poskytl, a nevěděli jsme nebo jsme nemuseli vědět, že spojením s námi vyvinutými výrobky porušujeme vlastnická práva třetích osob. V takovém případě náš zákazník odpovídá za jakékoli porušení vlastnických práv, k němuž již došlo nebo k němuž dojde v budoucnosti (viz bod 2.5 výše). Zákazník má povinnost informovat nás bez zbytečného odkladu o všech možných nebo údajných porušeních vlastnických práv, o kterých se dozví, a odškodnit nás za veškeré nároky třetích stran a za veškeré náklady a výdaje, které nám v důsledku toho vzniknou.

11.6 Zákazník má vůči nám nárok na náhradu nákladů pouze v případě, že zákazník a jeho kupující neuzavřeli žádné dohody, které by přesahovaly zákonem stanovené nároky z vad a normy odpovědnosti. Jestliže nebude písemně dohodnuto jinak, řídí se rozsah případného nároku zákazníka na náhradu nákladů vůči nám příslušnými ustanoveními bodů 10 a 11.1 až 11.6 a 12.

12. Promlčení nároků z vad

12.1 Promlčecí lhůta podle NOZ pro případné nároky z vad činí dvanáct (12) měsíců od předání dodaných předmětů nebo – pokud bylo ujednáno převzetí – od převzetí dodaného předmětu, ledaže by byly v jednotlivých případech uzavřeny jiné dohody. Promlčení zákonné lhůty podle NOZ končí po třech (3) letech.

12.2 V rozsahu platnosti NOZ se na rozdíl od toho aplikují zákonné promlčecí lhůty:

- za škodu způsobenou újmou na životě, těle nebo zdraví způsobenou vadou, kterou zavinila společnost Gumokov,
- pokud bude vada vycházet z úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti ze strany Gumokov,
- v případě úmyslného zatajení vady,
- v případě záruk (NOZ) a
- jestliže poslední smlouvou v řetězci dodávek podle NOZ bude spotřebitelská smlouva.

12.3 Tím nejsou dotčeny nároky vyplývající z právních ustanovení týkajících se vypršení zákonné promlčecí lhůty, pozastavení a obnovení lhůt.

12.4 Nároky na slevu a uplatnění práva na odstoupení od smlouvy jsou vyloučeny v míře, v jaké vypršel nárok na plnění nebo následné plnění, bez ohledu na to, zda se na vypršení výše uvedených nároků odvoláváme.

13. Místo plnění, příslušný soud, další dohody

13.1 Zákazník je oprávněn postoupit své pohledávky ze smluvního vztahu výlučně s naším předchozím písemným souhlasem.

13.2 Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech poznatcích a informacích technického a obchodního charakteru („důvěrné informace“), které od nás v rámci dodavatelského vztahu obdrží, před třetími osobami i po skončení dodavatelského vztahu, jestliže zákazník nebude schopen prokázat, že mu byly důvěrné informace známy nebo byly zřejmé již v době, kdy je zákazník získal, nebo že později upadly v zapomnění nikoli jeho vinou, nebo že je zákazník prokazatelně zcela samostatně vyvinul nebo získal od třetí osoby bez porušení povinnosti mlčenlivosti. Veškeré námi zpřístupněné dokumenty týkající se důvěrných informací, zejména pak výkresy, které si vyměníme v rámci spolupráce, jsou a zůstávají naším majetkem a musejí nám být na naši žádost vráceny, nejpozději však při ukončení dodavatelského vztahu. Jakýkoli typ licence spadající mezi důvěrné informace vyžaduje písemnou dohodu. Zákazník nemá právo na zadržení důvěrných informací anebo příslušných dokumentů či materiálů.

13.3 Zákazník zaručuje, že neudržuje přímé ani nepřímé obchodní ani jiné vazby na teroristy, teroristické skupiny nebo jiné zločinecké či protiústavní organizace. Zákazník přijme zejména vhodná organizační opatření, aby zajistil naplnění nařízení ES č. 461/2000, č. 2580/2001 a č. 881/2002 a odpovídajících předpisů USA anebo jiných odpovídajících předpisů platných v rámci dodavatelského vztahu v rozsahu jeho obchodní činnosti, zejména s použitím vhodných softwarových systémů. Jakmile jakékoli zboží opustí naše příslušné pracoviště, nese zákazník výlučnou odpovědnost za dodržování výše uvedených ustanovení a odškodní nás za veškeré nároky a náklady, které vůči nám budou uplatněny v důsledku porušení práv ze strany zákazníka, jeho přidružených společností nebo zaměstnanců, zástupců anebo delegovaných zástupců – včetně příslušných poplatků za právní služby a poradenství nebo správních poplatků či pokut vyplývajících z uvedených porušení práv.

13.4 Budeme řádně dodržovat ustanovení, která se nás přímo dotýkají podle evropského nařízení o chemických látkách č. 1907/2006 („REACH“), a odpovídáme za to podle ustanovení bodu 8. Zákazník nese výlučnou odpovědnost za případné negativní důsledky způsobené nedostatečnou informovaností zákazníka, zejména v důsledku nesprávných nebo neúplných pokynů pro použití v rámci dodavatelského řetězce.

13.5 Místem plnění jakýchkoli nároků vyplývajících z obchodních vztahů, konkrétně z našich dodávek, je příslušné místo, z kterého je dodávka plněna.

13.6 Výhradním místem pro řešení jakýchkoli nároků vyplývajících z obchodních vztahů, konkrétně z našich dodávek, je 500 03 Hradec Králové, Akademika Bedrny 531/8a – Věkoše, Česká republika. Toto místo platí i pro spory týkající se průběhu a účinnosti smluvního vztahu. Zůstává nám však i právo vznést nárok vůči zákazníkovi u soudu příslušného podle jeho sídla. Vůči zákazníkům se sídlem v zahraničí máme rovněž právo na to, aby případné neshody nebo spory vzniklé z obchodního vztahu nebo v souvislosti s ním byly rozhodovány s vyloučením řádného právního postupu podle rozhodčího řádu Hospodářské komory České republiky, a to prostřednictvím jednoho (1) nebo tří (3) rozhodců jmenovaných v souladu s tímto řádem. Rozhodčí soud se nachází v Hradci Králové, Česká republika. Rozhodčí řízení probíhá v českém jazyce. Rozhodčí nález je pro zúčastněné strany konečný a závazný. Jestliže bude chtít zákazník podat žalobu vůči nám, je oprávněn nejprve požadovat, abychom uplatnili své právo na zvolení nebo nezvolení rozhodčího řízení.

13.7 S vyloučením mezinárodního práva soukromého se aplikuje výlučně právo České republiky, pokud se týká použití jiných právních norem. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (C.I.S.G.) a dalších bilaterálních a multilaterálních dohod zaměřených na harmonizaci mezinárodních nákupů je vyloučena.

Gumokov, a.s.

Akademika Bedrny 531/8a,
500 03 Hradec Králové, Věkoše
Tel. +420 495 753 111

© 2023 Gumokov

Follow us

Languages